Tijdens de corona periode verwijzen wij u naar de site van BOinK voor de beslisboom. Hierop kunt u zien wanneer u en uw kind naar de opvang mogen komen bij klachten of na bezoek aan het buitenland.

Kinderopvangorganisatie SamSam heeft als doel het bieden van opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen, van zes weken tot dertien jaar, in daartoe voor hen gecreëerde ruimten.
Dit betekent in de praktijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen zich in groepsverband, onder deskundige leiding te ontwikkelen, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie.
In de voor- en naschoolse opvang staan ontspanning en vrijetijdsbesteding centraal, aangepast aan de leeftijd en de behoeften van de kinderen.
Wij zien opvoeden grotendeels als begeleiden van de ontwikkeling en sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld en het tempo van elk kind individueel. Verder bieden wij de kinderen de mogelijkheid zich een bepaalde mate van zelfstandigheid eigen te maken.
Wij ondersteunen ze in het leren maken van keuzen, in het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Graag verwijzen wij u naar de GGD rapporten die ons op deze punten controleren. De rapporten zijn terug te vinden in het menu “GGD rapporten” of u kunt ze zelf op de GGD pagina teruglezen.